ระบบงานทะเบียนพล นศท.
(ส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร)

ประกาศ
ในปีการศึกษา 2561
ให้สถานศึกษาฯ ดำเนินการดังนี้

1.บันทึก ข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร/ผกท.
  • คู่มือการลงทะเบียนสถานศึกษาฯ / ผกท

  • 2.เข้าระบบฯ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน
  • คู่มือการใช้งานโดยบัตรประจำตัวประชาชน
  • โปรแกรมเข้าระบบงานทะเบียนพล นศท. โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน
  • ---------------------------------

    เข้าสู่ระบบ / Log in

    ** สามารถ Login ได้ทีละเครื่องเท่านั้น **